ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ GRANDSTREAM UCM ΜΕ SUPERVOICE

23.06.20 10:20 PM By Irene

Ρύθμιση Supervoice Trunk στο UCM

Για να συνδέσετε το Supervoice Trunk σας χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security) πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Αρχικά, μεταβείτε από το UCM Web - Interface στις ρυθμίσεις PBX Settings -> SIP Settings -> TCP/TLS και ενεργοποιήστε το πεδίο “TLS Enable”.
2. Μεταβείτε στην επιλογή Extension / Trunk -> VoIP Trunks.

 

3. Επιλέξτε το πλήκτρο “+ Add SIP Trunk”.

 

4. Στο πεδίο “Type” εισάγετε την τιμή “Register SIP Trunk”, στο πεδίο “Provider Name” Supervoice και επιλέγετε από το drop down menu “Supervoice ”.
 Στο πεδίο “Host Name” θα συμπληρωθεί αυτόματα η τιμή “sip.supervoice.eu:5061”.

 

5. Στα πεδία “Username” και “AuthID” εισάγετε το id του account σας και στο πεδίο “Password” εισάγετε το “Password” που σας έχει σταλεί μέσω sms όπως παρακάτω:


6. Επιλέξτε τo πλήκτρo “Save”και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο “Edit” στο δεξί μέρος του νέου Supervoice Trunk.

 


7.  Στην καρτέλα “Basic Settings” επιβεβαιώστε ότι στο πεδίο “Transport” είναι επιλεγμένη η επιλογή “TLS” απενεργοποιήστε το “Keep Trunk CID” και στο πεδίο “From User” βάλτε το username σας που είναι της μορφής id00xxxxx όπως σας έχει αποσταλεί στο email σας
8. Στην καρτέλα “Advanced Settings” επιλέξτε τη ρύθμιση “Enable Heartbeat Detection” και αλλάξτε το DTMF Mode σε inband και τα codecs σε PCMA,PCMU και G729
Επιλέξτε Save και Apply changes, και μεταβείτε στο Dashboard για να επιβεβαιώσετε ότι το account σας είναι registered.


Λήψη/Πραγματοποίηση Κλήσεων

Για την λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων, θα πρέπει να φτιάξετε τα αντίστοιχα inbound και outbound rules.

Λήψη Κλήσεων

Μεταβείτε στη menu Extension / Trunk > Inbound Routes και επιλέξτε την τιμή SIP Trunks -- Supervoice” στο πεδίο Trunks.

Επιλέξτε Add.

Στον κανόνα αυτόν θα πρέπει να εισάγετε στο πεδίο Pattern κάτω παύλα ακολουθούμενη από το CID σε E164 format

Πχ. _302107107000
Πραγματοποίηση κλήσεων

Για την κλήση αριθμών Ελλάδος θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού: Extension / Trunk ->Outbound Routes -> +Add

Ορίστε ένα όνομα για το outbound rule σας, για παράδειγμα “Out_supervoice” και εισάγετε τα ακόλουθα:

Pattern: _2xxxxxxxxx

            _69xxxxxxxx

Trunk:  SIP Trunks – Supervoice

Prepend:  30
Έτσι ώστε οι ελληνικοί αριθμοί να αποστέλλονται σε μορφή E164.

Για διεθνείς προορισμούς μπορείτε να φτιάξετε επιπλέον κανόνα
Για τους International κανόνες αφαιρούμε τα δυο πρώτα μηδενικά για να αποστέλλουμε πάλι τον αριθμό με E164 format

Επιβεβαιώστε ότι το πεδίο Privilege Level είναι ίσο ή μικρότερο από το Privilege Level του extension σας.

Τέλος, πατήστε τα πλήκτρα “Save” και έπειτα “Apply Changes”.

Irene